Paydaş Analiz Tablosu

Birim Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Paydaş Adı*
Paydaşlık İlişkisi**
(İç Paydaş/Dış Paydaş)   
Etki Düzeyi***
(Düşük/Orta/Yüksek)
 
Önem Derecesi****
 
Paydaş Görüşü Alma Yöntemleri*****
 
Önlisans Öğrencileri İç paydaş Yüksek 5 Toplantı tutanakları/E-imer
Akademik Personel İç paydaş Yüksek 5 Toplantı tutanakları/E-imer
Yardımcı Temizlik Personeli İç paydaş Düşük 1 Toplantı tutanakları/E-imer
İdari Personel İç paydaş Orta 3 Toplantı tutanakları/E-imer
Yüksekokul Yönetimi İç paydaş Yüksek 5 Toplantı tutanakları/E-imer
Üniversite Yönetimi Dış paydaş Yüksek 5 Toplantı tutanakları/E-imer
RTEÜ’ nün Bütün Akademik Birimleri Dış paydaş Orta 3 Toplantı tutanakları/E-imer
Mezun Öğrenciler Dış paydaş Orta 3 Toplantı tutanakları/E-imer
Sağlık Bakanlığına Bağlı Özel ve Devlet Hastaneleri Dış paydaş Yüksek 5 Toplantı tutanakları/E-imer
Huzurevleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım Merkezleri Dış paydaş Yüksek 5 Toplantı tutanakları/E-imer
*  Yükseköğretim kurumu için Paydaşlar; öğretim programı ile etkileşimde olan, programın sonuçlarında etkili olan veya sonuçlarından etkilenen kurum, kuruluş ve bireylerdir.
** Genel olarak paydaşlar iç ve dış paydaş olarak gruplandırılabilir. İç Paydaşlar Üniversitenin ilgili birimi ile doğrudan ilişki içerisinde olan kişileri/kurumlar/kuruluşları temsil eder. Dış paydaşlar ise ilgili birimin faaliyetlerine katkı veren ve ilgili birimin faaliyetlerini şekillendirmekte katkı aldığı kişileri/kurum/kuruluşları temsil eder.
*** Paydaşın Üniversitenin ve birim faaliyetlerini ve hizmetlerini olumlu veya olumsuz etkileme düzeyini ifade eder.
****Önem derecesi 1 ve 5 arasında puanlanır. 5 önem derecesi en yüksek puanı, 1 ise önem derecesi en düşük puanı temsil eder.
***** Paydaş görüş alma yönetimi, birimin ilgili paydaşlarla hangi kanallar üzerinden görüş alacağının tanımlanmasıdır. Örneğin bir paydaş grubundan anket, yazılı soru sorma ve görüş isteme, toplantılar, yüz yüze görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve birimin iletişim araçları üzerinden gelen geri bildirimler gibi yöntemlerle paydaş görüşlerini almayı tercih edebilir.
Not: Paydaşların önceliklendirilmesinde paydaşların etki ve önem derecesi dikkate alınır. Etki, üniversitenin faaliyet ve hizmetleriyle paydaşı etkilemesi ile paydaşın alacağı kararlarla üniversiteyi etkileme gücünü, önem ise üniversitenin paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği değeri ifade eder.