Etik İlke ve Kurallarımız

Etik Davranış İlkelerimiz

“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak Fakültemizin çalışanlarının görevlerini yürütürken uymaları gereken “Etik Davranış İlke ve Kuralları” belirlenmiştir. Bu ilke ve kurallar aşağıda sıralanmıştır.

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci:
Çalışanlarımız kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetmek, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, hizmette yerindelik ve beyana güven esas alırlar. 

Halka hizmet bilinci:
Çalışanlarımız kamu hizmetlerinde, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması hizmet kalitesinin yükseltilmesi halkın memnuniyetinin arttırılması, hizmetlerin ihtiyaç ve sonuç odaklı olmasını gözetir.

Amaç ve misyona bağlılık:
Çalışanlarımızın, kurumumuz amaç ve misyonuna uygun davranması, ülke çıkarları, hasta haklarına saygılı, toplum refahı ve fakültenin hizmet hedefleri doğrultusunda hareket etmesi sağlanır.

Dürüstlük ve tarafsızlık:
Yüksekokul çalışanlarımızın tüm hizmet ve faaliyetlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda, görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet gibi sebeplerle ayrım yapmaması, temel hak ve özgürlüklere aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunulmaması esas alınır. Çalışanlar yetki ve görevlerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

Saygınlık ve güven:
Kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranılması ve görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğunun davranışlarıyla gösterilmesi, halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınılması esas alınır. Çalışanlar hizmetleri esnasında menfaat güdemez, kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Çalışanlar, çözüm odaklı düşünerek işi sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar yapar ve en kısa sürede doğru sonuca ulaşır.

Nezaket ve saygı:
Çalışanlarımız, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gereken ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

Yetkili makamlara bildirim:
Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunulmasının talep edilmesi halinde veya hizmetler yürütülürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olunduğunda ya da görüldüğünde durumun yetkili makamlara bildirilmesi sağlanır.

Çıkar çatışmasından kaçınma:
Çalışanlarımız çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması:
Kamu görevlilerinin, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamaması ve aracılıkta bulunmaması, akraba eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaması esas alınır. Çalışanlarımız, görevlerini ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri menfaat elde etmek için kullanamazlar.

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı:
Yüksekokul çalışanlarının hediye almaması, fakültemiz çalışanlarına hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı:
Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmaması ve kullandırılmaması, bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

Savurganlıktan kaçınma:
Çalışanlar, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkanları kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan:
Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak kurumu bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık:
Yüksekokul çalışanları gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde, istenen bilgi veya belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak verirler. Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını kamuoyunun bilgisine sunarlar, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların alınması ve uygulanmasında, yasal engel yoksa, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler.

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu:
Yöneticiler, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime açık ve hazır olurlar. Okulumuz yöneticileri, kurumun amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alırlar, personelini etik davranış ilkeleri konusunda eğitir, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetler ve etik davranış konusunda rehberlik ederler.

Mal bildiriminde bulunma:
Yüksekokul çalışanları, kendileriyle, eşleri ve çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacakları ve borçları hakkında, 3628 sayılı Kanun uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunmak zorundadır.