Yüksekokul Sekreteri

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı
 
 
 
Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Görev Adı: Yüksekokul  Sekreteri
Amiri: Müdür
Sorumluluk Alanı: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Görev Devri: Görev tanım formunda belirlenen personel.
 
Görevin Amacı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun
olarak; Meslek Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve  öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Müdüre bağlı ve Yüksekokul Yönetim örgütünün başında bir Yüksekokul Sekreteri bulunur. Yüksekokul Sekreterliğine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü Müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili Yüksekokul Sekreterince yapılır.
Temel İş ve
Sorumluluklar:
·    Yüksekokulda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapmak,
·      Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar,
·     Bir kampüs yapısı içerisinde yer alan yüksekokullarda Yüksekokul Sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, yüksekokulun idari işlerini yürütür,
·      Yüksekokul idari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur,
·     Yüksekokul  sekreteri  oy  hakkı  olmaksızın  bağlı  bulundukları  kurumun  kurullarında raportörlük yapar,
·     Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip etmek,
·     Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,
·      Resmi  açılışlar,  törenler  ve  öğrenci  etkinlikleri  ile  ilgili  hazırlıkları  yapmak  ve sonuçlandırmak,
·      Yüksekokulda  eğitim-öğretim  etkinlikleri  ile  sınavların  (ÖSYM,  AÖF  vb.)  güvenli  bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak,
·                Kurum/kuruluş  ve  şahıslardan  Yüksekokula  gelen  yazıların  cevaplandırılması  için gerekli işlemleri yapmak,
·      Yüksekokul kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
·    Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
·    Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap
vermek,
·    Yüksekokul öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,
·    İdari personelin izinlerini yüksekokulda işleyişi aksatmayacak biçimde düzenlemek,
·    Müdürün imzasına sunulacak yazıları parafe etmek,
·      Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışmak,
·    Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,
Yetkileri: ·     Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
·     Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
·     İmza yetkisine sahip olmak,
·     Gerçekleştirme Görevlisi yetkisini kullanmak,
·       Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,
 
 
Bilgi-Beceri ve
Yetenekler:
·        Düzenli ve disiplinli çalışma,
·        Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı,
·        Ekip içerisinde planlı ve organize çalışmak,
·        Ekip liderliği vasfı,
·        Empati kurabilme,
·        Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi,
 
Görev Tanımını
Hazırlayan:                                                                                               Onaylayan:
……/……./………                                                                                          ……/……./………
 
 
Ad-Soyadı:
Unvanı   :
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
……/……/……..
Ad-Soyadı:
İmza         :