Yazı İşleri

 
GÖREV TANIMI FORMU
 
 
ORGANİZASYONEL BİLGİLER
  •  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Üst Yönetici-Yöneticileri Yüksekokul Sekreteri
  •  
Yazı İşleri ve Personel İşleri
 
Yazı İşleri ve Personel İşleri
 
 -         Resmi Yazışma Kuralları ve Kodlamaları çerçevesinde yazışmaları yürütmek,
 
-         Yüksekokul Kurul Kararlarının işlemleri (Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu),
 
 -         Meslek  Yüksekokulumuza gelen birim içi, birim dışı ve kurum dışı dilekçe ve yazıların kayıt ve dosyalanması, ilgili birim veya amirin bilgisi doğrultusunda cevaplandırılması,
 
-          Yüksekokulumuzun e-mailini günlük takip etmek.
 
-         Yazı İşleri birimine ait kurum içi ve kurum dışı yazı ve belgeleri kayıt altına almak, dosyalamak, istenildiğinde birim amirleri ve denetim mercilerine sunmak,
 
-         Personelle ilgili genel yazışmaları düzenli olarak takip etmek ve ilgili yazışmaları yapmak.
 
-          Personelle ilgili tüm evrakların giriş ve çıkış kayıtlarının yapılması.
  
-         Akademik ve İdari personelin izin takiplerinin ve yazışmalarının yapılması,
 
-         Akademik ve İdari personelin kullanmış oldukları izin ve almış oldukları raporların personel bilgi sistemine işlenmesi,
 
-         2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirilmelerin takibi ve yazışmaları,
 
-         Yurt içi ve Yurtdışı yolluklu ve yevmiyeli görevlendirilme yazışmaları,
 
-         Akademik personel ilanı yazışmaları,
 
-        Yüksekokulumuzun resmi sitesi ile ilgili güncellemeleri yapmak,  ilan ve duyuruları yayınlamak.
 
-         Yüksekokul Sekreteri veya Müdürün uygun göreceği eğitim seminerlerine katılmak,
 
-         Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge, Tüzük, Genelge vb.
takibi.
 
-         Üniversitemizle ilgili veya Üniversitemiz dışından gelen resmi duyuruları personelimize
         duyurma işlemlerinin yapılması, (e-posta yoluyla veya imza sirkülerinin çıkarılması.)
 
-        Hizmet içi eğitimlere katılmak.  (İdare tarafından uygun görülen),
 
-         Kanun ve Yönetmelikleri takip etmek, bilgilenmek, meydana gelen yenilik ve güncellemeleri birimin işleyişine entegre etmek, üst amire bilgi vermek,
 
-         Birime tahsis edilen kurum varlıklarını korumak, etkin ve verimli kullanmak,
 
Hazırlayan:                                                                                      Onaylayan:                                                                                         
…./…./….                                                                                                              …./…./……                                                               
                                                                                                               
Ad-Soyad:                                                                   
Ünvanı:                                                                                           Müdür         
                                                                               
      Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Ad-Soyad:                                                                                                                                                                                                                      …./…./…….
Ünvanı    :
İmza        :