Öğrenci İşleri

                                              
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ GÖREV TANIMI
Birim Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi
Görev Adı Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi
Amiri Yüksekokul Sekreteri
Sorumluluk Alanı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi Alanına Giren Genel İş ve işlemler
Görevin Amacı Meslek Yüksekokulumuz önlisans öğrenci işleri bölümünde yer alan işlemleri belirlenen hedefler ve mevzuat çerçevesinde yerine getirmek.
Temel İş ve Sorumluluklar GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
 • 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca görevlendirme İşlemleri
 • 2547 Sayılı Kanunun 40/a Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İşlemleri
 • Akademik Personel Yıllık İzin İşlemleri
 • Atama Sonrası Göreve Başlama İşlemleri
 • Birim İdari Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri
 • Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
 • Ders Ekleme Çıkarma İşlemleri
 • Ders Muafiyet İşlemleri
 • Ders Programı Hazırlama İşlemi
 • Ders Telafi İşlemleri
 • Ders Yazilimı Yapamayan Öğrencilerin Ders Yazılım İşlemleri
 • Ek Ders Görevlendirmeleri İle İlgili Telafi İşlemlerini
 • Gelen Evrak İşlemleri
 • Giden Evrak İşlemleri
 • İdari Personelin Yıllık İzin İşlemleri
 • İstifa İşlemleri
 • Kayıt Dondurma İşlemleri
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri
 • Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri
 • Mal Bildirimi İşlemleri
 • Mazeret Sınav İşlemleri
 • Merkezi Yatay Geçiş İşlemleri
 • Mezuniyet İşlemleri
 • Not Çizelgesi Hazırlama İşlemleri
 • Notların Kütüğe İşlenmesi
 • Okutman Görev Süresi Uzatma İşlemleri
 • Okutman Kadrosuna İlk Atama İşlemleri
 • Öğrenci Askerlik İşlemleri
 • Öğrenci Belgesi ve Transkript Verme İşlemleri
 • Öğrenci Burs İşlemleri
 • Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri
 • Öğrenci Konseyi Seçim İşlemleri
 • Öğrenci Kontenjanı Talep İşlemleri
 • Öğrenci sgk-ise-giris-odeme-cikis-islemleri-sureci
 • Öğrenci Staj İşlemleri
 • Öğretim Görevlisi Süre Uzatımı İşlemleri
 • Öğretim Elemanı Kadro Talep İşlemleri
 • Öğretim Görevlisi Kadrosuna İlk Atama İşlemleri
 • Personel Disiplin İşlemleri
 • Personel Görev Belgesi Hazırlama İşlemleri
 • Personel Nakil İşlemleri
 • Personelin Sağlık Raporu İşlemleri
 • Sınav Programı Hazırlama İşlemi
 • Sınavlara İtiraz İşlemleri
 • Tek Ders Sınavı İşlemleri
 • Yardımcı Doçent Kadrosuna İlk Atama İşlemleri
 • Yardımcı doçentlerin Görev süresi Uzatma İşlemleri
 • Yüksekokul Kurulu Hazırlama İşlemleri
 • Yüksekokul Müdür Yardımcılığına Atama İşlemleri
 • Yüksekokul Yönetim Kurulu Hazırlama İşlemleri
 • Yüksekokul Yönetim Kuruluna Üye Seçme İşlemleri
 
Diğer İşler
 • Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Kendisi olmadığı zamanlarda görevlendirilen kişi/kişiler sorumludur.
Yetkileri
 • EBYS Sistemi (Elektronik Bilgi Yönetimi Sistemi)
 • OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)
 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak, Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.
Bilgi-Beceri ve Yetenekler Gerekli mevzuat konusunda bilgi sahibi olmak;
 • YÖK ve RTEÜ Yönetmelikleri/Yönergeleri.
 • Başbakanlık 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı konulu Genelge.
 • Yüksekokulların görevleri hakkında genel bilgiye sahip olmak.
 • 657 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler.
 • Resmi Yazışma kuralları hakkında usul ve esaslar.
 • Öğrenci işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
 • Temel Düzeyde Bilgisayar ve internet, Ofis Programları, yazılım programlarını ve Ofis Gereçlerini Kullanabilme,
 • Analitik Düşünebilme, Analiz Yapabilme, Değişime ve Gelişime Açık Olma,
 • Kurumsal ve Etik İlkelere Bağlı
 • İleri düzey yazılı ve sözlü iletişim ve anlatım becerisi
 • Sorun çözme, Sorumluluk Alabilme
 • Üst ve astlarla diyalog
 • Kurumsal ve Etik İlkelere Bağlı, Misyon ve Vizyona uygun hareket etme
 • Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
 
  Hazırlayan Onaylayan
Adı –Soyadı 
Görevi                                                                 
………/………/20... ………/………/20...
   
Yüksekokul Sekreteri
Müdür
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
 
Ad-Soyadı/Ünvanı                Tarih                                          İmza
  ………/………/20...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARŞİVLEME VE DOSYALAMA HİZMETLERİ
 
 
1 BİRİMİ Yüksekokul Müdürlüğü
2 BİRİMLER Bütün Birimler
3 SORUMLULAR Tüm Birim Personeli
4 A- Arşivleme ve dosyalama hizmetleri:
 • Yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
 • İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 • Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi sorumludur.
 • Eski yıllara ait olup kullanılmasına gerek kalmayan defter, yazışma dosyaları ve 5 yıl önceye ait alındı ve çek dip koçanları ile diğer belgeler kaydedilerek arşive kaldırılır.
 • Arşiv defteri yıllar itibarıyla kısımlara ve kısımlar da kaydedilecek belgelerin çeşitlerine göre bölümlere ayrılır. Arşive kaldırılacak belgeler her yıl için birden başlamak üzere numara verilmek suretiyle ilgili sayfalara sırayla kaydedilir. Bunların defterde alacakları sıra numaraları kaldırılan defter, dosya ve deste hâlindeki dip koçanlı basılı kâğıtların üzerlerine de yazılır.
 • Eski yıllara ait bu defter ve belgeler, arşiv defterindeki sıra numaralarına göre arşivde düzenli bir şekilde yerlerine konulur. Herhangi bir yıla ait bir defter ya da dosyanın çıkarılması gerektiğinde, defterdeki kaydı bulunarak “açıklama” bölümünde kime ya da nereye verildiği belirtilir. Çıkarılan eski evrak tekrar arşivdeki yerine konulurken defterin “açıklama” bölümündeki not iptal edilir.
 • Alındı, çek ve teslimat müzekkeresi gibi dip koçanlı ve sıra numarası taşıyan belgeler arşive kaldırılırken deftere birer birer yazılmaz. Bunlar cins ve cilt numaralarına göre desteler haline getirilerek başlangıç ve bitiş numaraları yazılır.
 •  
 • Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
 • Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,
 • Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
                                               Hazırlayan                                                                      Onaylayan
Adı –Soyadı
Görevi
………/………/20... ………/………/20...


Yüksekokul Sekreteri


Müdür