Müdür

Görev Tanımı
 
Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Görev Adı: Müdür
Amiri: Rektör
Sorumluluk Alanı: Meslek Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,  bütün  faaliyetlerin  gözetim  ve  denetiminin  yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasından sorumludur.
Görev Devri: Meslek Yüksekokul Müdürünün  herhangi  bir  nedenle  görevinde  olmadığı  durumlarda görevleri, Müdür Yardımcıları tarafından, onların da  bulunmaması  halinde  birim  amiri  tarafından  görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilecektir.
Görevin Amacı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç
ve ilkelere uygun olarak Meslek Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.
Temel İş ve
Sorumluluklar:
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
 
1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar.
2. MeslekYüksekokul  kurullarına  başkanlık  eder  ve  kurul  kararlarının  uygulanmasını sağlar. Meslek Yüksekokul birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.
3. Meslek Yüksekokulun misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Yüksekokulun tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.
4. Her yıl Yüksekokulun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.
5. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.
6. Meslek Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.
7. Meslek Yüksekokulun birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.
8. Meslek Yüksekokulda bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.
9. Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
10. Yüksekokulda eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
11.  Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.
12.  Yüksekokulun idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Yüksekokulun sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.
13. Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.
 
 
  14. Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.
15.  Eğitim-öğretimde  yükselen  değerleri  takip  eder  ve  Yüksekokul  bazında uygulanmasını sağlar.
16.   Yüksekokulda   araştırma   projelerinin   düzenli   olarak   hazırlanmasını   ve sürdürülmesini sağlar
17.  Yüksekokulda  programların  akredite  edilmesi  için  gerekli  çalışmaların yapılmasını sağlar.
18. Yüksekokulun stratejik planının hazırlanmasını sağlar.
19. Yüksekokulun  fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.
20. Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
21. Yüksekokulu üst düzeyde temsil eder.
22. Her öğretim yılı sonunda Yüksekokulun genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.
23. Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
24. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
25. Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.
26. Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır.
Yetkileri:
  1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip
olmak.
2.    Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
3.    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.
4.    İmza yetkisine sahip olmak,
5.    Harcama yetkisi kullanmak.
6.    Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
7.    Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.
8.    Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve
onaylama yetkisine sahip olmak.
 
Bilgi-Beceri ve
Yetenekler:
BİLGİ-BECERİ-YETENEK LİSTESİ
 
•          Düzenli ve disiplinli çalışma
•          Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı,
•          Ekip içerisinde planlı ve organize çalışmak
•          Değişime açık olma ve değişen koşullara uyum sağlayabilme.
•          Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
•          Müzakere edebilme
•          Ofis programlarını etkin kullanabilme
•          Planlama ve organizasyon yapabilme
•          Sorun çözebilme
•          Sorumluluk alabilme
•          Üst ve astlarla diyalog
•          Yoğun tempoda çalışabilme
•          Zaman kullanım becerisi
     
 
  •          Çalıştığı ortamın temizlik, düzen ve tertibine özen göstermek
•          Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek
 
Görev Tanımını
Hazırlayan:                                                                                                Onaylayan:
……/……./………                                                                                           ……/……./………
 
Ad-Soyad:
Unvanı   :
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul
ediyorum.                                                                                                                                                     ……/……/……..
Ad-Soyad: 
İmza        :