Müdür Yardımcısı

Görev Tanımı
 
Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Görev Adı: Müdür Yardımcısı
Amiri: Müdür
Sorumluluk Alanı: Müdür  yardımcısı,  aşağıda  yazılı  olan  bütün  bu  görevleri  kanunlara  ve
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Müdüre karşı sorumludur.
Görev Devri: Müdür  yardımcısının  herhangi  bir  nedenle  görevinde  olmadığı  durumlarda
görevleri birim amiri tarafından görevlendirilecek personel tarafından yerine
getirilecektir.
 
Görevin Amacı: Meslek Yüksekokulun    vizyonu,     misyonu     doğrultusunda     eğitim     ve     öğretimi gerçekleştirmek   için   gerekli   tüm   faaliyetlerinin   etkenlik   ve   verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak, Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek.
Temel İş ve
Sorumluluklar:
 
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
 
1.Yüksekokul  değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.
2.Değerlendirme    ve    kalite    geliştirme    çalışmaları    için    standartların belirlenmesini sağlar.
3.Değerlendirme     ve     kalite     geliştirme     çalışmaları     için     kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar.
4.Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.
5.Yüksekokulda   yürütülen   programların   çıktı   yeterliliklerinin   belirlenmesini sağlar.
6.Yüksekokulun öz değerlendirme raporunu hazırlar.
7.Yüksekokulun stratejik planını hazırlar.
8.Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.
9.Yüksekokulumuzdaki programların  Akredite  edilmesi  için  gerekli  çalışmaları yapar.
10.Yüksekokulumuzda  programların  akredite  edilmesi  için  gelen  Akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlar ve yürütür.
11.Öğretim   elemanlarına   “Öğretim   Süreci   Değerlendirme   Anketlerinin”
uygulanmasını sağlar.
12.Öğrencilerin Yüksekokulu değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
13.Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.
14.Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.
15.Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini
yapar.
16.Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.
17.Yüksekokulda öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder.
18.Yüksekokul kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.
 
Yetkileri: 1.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip
olmak.
2.Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
3.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.
4.Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak
 
Bilgi-Beceri ve
Yetenekler:
·    Düzenli ve disiplinli çalışma
·    Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı,
·    Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi
·    Değişime açık olma ve değişen koşullara uyum sağlayabilme.
·    Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
·    Sözlü ve yazılı anlatım becerisi
·    Ofis programlarını etkin kullanabilme
·    Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.)
 
Görev Tanımını
Hazırlayan:                                                                                                Onaylayan:
……/……./………                                                                                          ……/……./………
 
Ad-Soyad:
Unvanı   :
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul
ediyorum.                                                                                                                                                     ……/……/……..
Ad-Soyad:
İmza