Bölüm Başkanı

Görev Tanımı
 
Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Görev Adı: Bölüm Başkanı
Amiri: Müdür
Sorumluluk Alanı: Bölüm   başkanı,   aşağıda   yazılı   olan   bütün   bu   görevleri   kanunlara   ve
yönetmeliklere   uygun   olarak   yerine   getirirken   Meslek Yüksekokul Müdürüne   karşı sorumludur.
Görev Devri: Bölüm  başkanının  herhangi  bir  nedenle  görevinde  olmadığı  durumlarda
görevleri birim amiri tarafından görevlendirilecek personel tarafından yerine
getirilecektir.
 
Görevin Amacı: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  üst  yönetimi  tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bölümün her düzeydeki eğitim- öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin ve bölümle ilgili her türlü etkinliklerin düzenli ve verimli olarak  yürütülmesini sağlamak, bu  konuda gerekli tedbirleri almak.
 
Temel İş ve
Sorumluluklar:
 
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.
 
1.Bölüm kurullarına başkanlık eder.
2.Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder.
3.Müdürlük  ile  Bölüm  arasındaki  her  türlü  yazışmanın  sağlıklı  bir  şekilde yapılmasını sağlar.
4.Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.
5.Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.
6.Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
7.Ek  ders  ve  sınav  ücret  çizelgelerinin  zamanında  ve  doğru  bir  biçimde hazırlanmasını sağlar.
8.Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir.
9.Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür,raporları
Müdürlüğesunar.    
10.Yüksekokul Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.
11.Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
12.Yüksekokul  Akademik  Genel  Kurulu  için  Bölüm  ile  ilgili  gerekli  bilgileri sağlar.
13.Her  dönem  başında  ders  kayıtlarının  düzenli  bir  biçimde  yapılmasını sağlar.
14.Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
15.Bölümündeki   öğrenci-öğretim   elemanı   ilişkilerinin,   eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
16.Ders  kayıtlarının  düzenli  bir  biçimde  yapılabilmesi  için  danışmanlarla toplantılar yapar.

 
  17.Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun
bir şekilde uygulanmasını sağlar.
18.Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
19. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
Yetkileri: 1.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip
olmak.
2.Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
3.İmza yetkisine sahip olmak,
4.Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
5.Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama
ve onaylama yetkisine sahip olmak.
 
Bilgi-Beceri ve
Yetenekler:
·    Düzenli ve disiplinli çalışma
·    Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı,
·    Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi
·    Değişime açık olma ve değişen koşullara uyum sağlayabilme.
·    Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
·    Sözlü ve yazılı anlatım becerisi
·    Ofis programlarını etkin kullanabilme
·    Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.)
 
Görev Tanımını
Hazırlayan:                                                                                                Onaylayan:
……/……./………                                                                                          ……/……./………
 
Ad-Soyad:
Unvanı   :
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul
ediyorum.                                                                                                                                                     ……/……/……..
Ad-Soyad:
İmza